Show simple item record

dc.contributor.authorBaşar, Gökhan
dc.contributor.authorKahraman, Funda
dc.contributor.authorKuş, Hüsamettin
dc.date.accessioned2020-05-24T13:57:01Z
dc.date.available2020-05-24T13:57:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBaşar, G., Kahraman, F., Kuş, H. (2018). Bronz Esaslı Kompozit Sürtünme Malzemelerin Üç Nokta Eğme Mukavemetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonu. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5(2), 626-634. https://doi.org/10.31202/ecjse.391936en_US
dc.identifier.issn2148-3736
dc.identifier.issn2148-3736
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJM09UazRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/1011
dc.description.abstractKütlece %5, 10 ve 15 uçucu kül içeren bronz matrisli kompozit malzemeler 750, 800, 850C sıcaklıklardaspark plazma sinterleme yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Kontrol faktörleri olarak uçucu kül takviye oranı vesıcaklık, proses parametresi olarak ise üç nokta eğme mukavemeti seçilmiştir. Deneyler, Taguchi L9 ortogonaldizisine göre tasarlanmıştır. Optimum proses parametrelerini belirlemek için sinyal/gürültü oranı hesaplanmıştır.ANOVA ile kontrol faktörlerinin proses performansı üzerindeki etki seviyeleri tespit edilmiştir. Ayrıca,performans parametrelerini regresyon analizi ile tahmin etmek için lineer ve kuadratik regresyon denklemlerigeliştirilmiştir. Sonuç olarak, yapılan Taguchi analizi sonucu; %5 uçucu kül takviye oranı, 850C sinterlemesıcaklığında üç nokta eğme mukavemet değerleri en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar,kontrol edilebilen faktörler arasında sinterleme sıcaklığının en etkili faktör olduğu ve bununla birlikte, uçucu kültakviye oranının etkisinin önemsiz olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe bronze-based composite materials containing 5, 10 and 15 wt. % fly ash were prepared by usingspark plasma sintering method carried out under a pressure of 35 MPa, at 750, 800 and 850 C. Sinteringtemperature and fly ash reinforcement ratio were considered as input parameters; the transverse rupture strength(TRS) was considered as output parameter. Experiments were designed according to Taguchi L9 orthogonalarray. Signal to noise (S/N) ratio was computed to determine the optimum process parameters. ANOVA wasperformed to determine the importance of the input parameters for the process performance. Moreover, the lineerand quadratic regression equations were developed for predicting the performance parameters by usingregression analysis. As a result of Taguchi analysis, it was found the optimum results for TRS in fly ashreinforcement of 5% and sintering temperature of 850C. The obtained results indicate that the sinteringtemperature was found to be the dominant factor among controllable factors. However, the fly ash reinforcementratio showed an insignificant effect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectPolimer Bilimien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectYeşilen_US
dc.subjectSürdürülebilir Bilim ve Teknolojien_US
dc.subjectTaguchi methoden_US
dc.subjectANOVAen_US
dc.subjectKompoziten_US
dc.subjectRegresyon analizien_US
dc.subjectEğilme mukavemetien_US
dc.titleBronz Esaslı Kompozit Sürtünme Malzemelerin Üç Nokta Eğme Mukavemetinin Taguchi Metodu ile Optimizasyonuen_US
dc.title.alternativeOptimization of Transverse Rupture Strength Using the Taguchi Method for Fly Ash Reinforced Bronze-Based Composite Friction Materialsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEl-Cezerî Journal of Science and Engineeringen_US
dc.contributor.departmentİskenderun Meslek Yüksekokulu -- Otomotiv Programı Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage626en_US
dc.identifier.endpage634en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKuş, Hüsamettinen_US
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record