Show simple item record

dc.contributor.authorUğurlu, Ferhat
dc.date.accessioned2022-12-23T05:45:43Z
dc.date.available2022-12-23T05:45:43Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationUğurlu F. (2022). Çalışmanın Başlığı- Makyavelist liderliğin örgütsel sinizm ve mobbinge etkisi: Hatay ili bankacılık sektöründe bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 822-836.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/70421/1023623
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2451
dc.description.abstractİşletmelerin başarılı ya da başarısız olmalarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi de insan faktörüdür. Dolayısıyla kurumlarda çalışan personelin örgüt içerisinde motivasyonlarının ve davranışlarının dikkate alınması oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Hatay ilinde faaliyet gösteren banka kuruluşlarında çalışan personelin Makyavelist liderliğe yönelik algılarının örgütsel sinizm ve mobbinge yönelik algılarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. Gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda ortaya çıkan veriler, SPSS 25 ve AMOS 24 programı aracılığıyla analiz edilmiş olup, güvenirlik ve faktör analizleri ile beraber pearson korelasyon analizleri ve yapısal eşitlik modeli gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Makyavelist duygular besleyen banka personelinin, örgütlerine karşı sinik bir tutum besledikleri, içten içe çalıştığı kurumu eleştirdiğini aynı zamanda olumsuz davranışları da desteklediği ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın literatüre katkı sağlayıp, gelecek çalışmalara ışık tutması ve ilgili kurumların personele yönelik politikalarının iyileştirilebilmesine katkı sağlaması öngörülmektedir.en_US
dc.description.abstractOne of the most important factors that determine the success or failure of businesses is the human factor. Therefore, it is very important to consider the motivations and behaviors of the personnel within the organizations. The aim of this research is to reveal how the perceptions of the personnel working in the banking institutions operating in Hatay province towards Machiavellian leadership affect their perceptions of organizational cynicism and mobbing. The data obtained as a result of the survey study were analyzed through the SPSS 25 and AMOS 24 programs, and anova, t-test, reliability and factor analyzes as well as pearson correlation analyzes and structural equation modeling were carried out. According to the results of the research, it has been revealed that bank personnel who have Machiavellian feelings have a cynical attitude towards their organizations, internally criticize the institution they work for and at the same time support negative behaviors. It is envisaged that this research will contribute to the literature, shed light on future studies and contribute to the improvement of the policies of the relevant institutions towards personnel.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectMakyavelist liderliken_US
dc.subjectSinizmen_US
dc.subjectÖrgütsel sinizmen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectMachiavellian leadershipen_US
dc.subjectCynicismen_US
dc.subjectOrganizational cynicismen_US
dc.subjectMobbingen_US
dc.titleMakyavelist Liderliğin Örgütsel Sinizm ve Mobbinge Etkisi: Hatay İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Machiavellian Leadership on Organizational Cynicism and Mobbing: A Research in Banking Sector in Hatay Provinceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi -- Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage822en_US
dc.identifier.endpage836en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorUğurlu, Ferhat
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record