Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, İsa
dc.contributor.authorÖnal, Servet
dc.date.accessioned2022-12-30T07:57:53Z
dc.date.available2022-12-30T07:57:53Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKılıç, İ. & Önal, S. (2021). Adli Muhasebenin Tarafları Üzerine Bir Araştırma. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (22), 467-497. https://doi.org/10.53092/duiibfd.956373en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.53092/duiibfd.956373
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/2515
dc.description.abstractEkonomi, hukuk, teknoloji, iletişim vb. birçok alanda yaşanan değişim, gelişim ve entegrasyon yeni multidisipliner alanlar ile mesleklerin doğmasını sağlamıştır. Bu multidisipliner alanlardan birisi de muhasebe bilim dalı altında gelişen adli muhasebedir. Branş ve meslek geçmişine bakıldığında genç bir meslek olarak kabul edilen adli muhasebenin yakın zamanda ilgi gören alanlar arasında olacağı düşünülmektedir. Bilgi ve iletişim çağı olarak da kabul edilen günümüzde kişisel veriler kullanılarak ticari işlemlerin dijital ortamda yapılması, kayıtların elektronik ortamlarda tutulması zaman ve işlem kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlı durumlardan biri de adli muhasebe uygulamalarıdır. Fakat bu avantajlı durumlar birçok risk unsuru taşıyan finansal hata, hile veya olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Adli muhasebe ile ortaya çıkan avantajlı ve dezavantajlı durumların tespiti, tarafların adli muhasebe algılarının belirlenmesi, bu mesleğin gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu çalışmanın temel amacı İskenderun’da faaliyet gösteren ve adli muhasebenin taraflarından sayılan muhasebe meslek mensupları ile avukatların adli muhasebe algıları hakkında mevcut durumu tespit edip, bu alan ve mesleğin gelişimi için gerekli görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, İskenderun’da faaliyet gösteren muhasebe meslek mensubu ve avukatlar dâhil edilmiş olup fiziksel ortamda hazırlanan anket 2019 yılında uygulanmıştır. Yapılan araştırmaya göre; avukatların ticari uyuşmazlıkların yer aldığı davalarda müvekkillerinin savunmalarını hazırlarken bir dava destek danışmanına ihtiyaç duydukları, muhasebe meslek mensuplarının da adli muhasebenin belirli eğitim şirketlerinden sertifikasyon hizmeti ile değil yasal/idari altyapısının oluşturulup adli muhasebenin görev tanımı, eğitim içeriği vb. hususlarının netleştirilmesi, adli muhasebe eğitiminin belirli bir program dâhilinde verilmesi ve bu eğitimin de TÜRMOB aracılığı ile yapılmasının uygun olacağını düşündükleri gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak adli muhasebenin taraflar üzerindeki farkındalığını artırmak için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractEconomics, law, technology, communication, etc. The change, development and integration experienced in many fields has led to the emergence of new multidisciplinary fields and professions. One of these multidisciplinary fields is forensic accounting, which has developed under the field of accounting. Considering the branch and professional background, it is thought that forensic accounting and accountancy, which is considered as a young profession, will be among the fields of interest in the near future. In this period, which is also considered as the age of information and communication, performing commercial transactions using personal data in digital environment and keeping records in electronic media provides advantages such as time and ease of transaction, but it also brings with it financial errors, fraud or negative situations that carry many risk factors. Forensic accounting status of all parties related to the determination of these advantageous and disadvantageous situations related to Forensic Accounting will also affect the current situation and development of this profession. The main purpose of this study is to determine the current situation about the forensic accounting activities of professional accountants and lawyers operating in Iskenderun and who are the parties of forensic accounting, and to determine the necessary opinions and suggestions for the development of this field and profession. Questionnaire method was used as data collection method in the research. Professional Accountants and Lawyers operating in Iskenderun were included in the research, and the questionnaire prepared in the physical environment was applied in 2019. According to the research results; It has been concluded that lawyers need a litigation support consultant while preparing their clients' defenses in cases involving commercial disputes. Professional accountants can also provide forensic accounting's job description, training content, etc., by creating the legal administrative infrastructure, not with the certification service from certain training companies. clarification of the issues has been reached. It has been concluded that forensic accounting education should be given within a certain program and this education should be done through the accountants association. Based on these results, various suggestions have been made to increase the awareness of forensic accounting on the parties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.isversionof10.53092/duiibfd.956373en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectAdli muhasebeen_US
dc.subjectAdli muhasebeciliken_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectForensic accountingen_US
dc.subjectProfessional accountanten_US
dc.subjectLawyeren_US
dc.titleAdli Muhasebenin Tarafları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research On Parties of Forensic Accountingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİskenderun Meslek Yüksekokulu -- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage467en_US
dc.identifier.endpage497en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorKılıç, İsa
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record