Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Olcay
dc.contributor.authorBozkurt, Ayça
dc.contributor.authorCoşkun, Hilmi
dc.contributor.authorErdiş, Ercan
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:14Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationGenc, O., Bozkurt, A., Coskun, H., Erdis, E. (2015). Türkiye İnşaat Endüstrisindeki İnovasyon Düzeyinin İnşaat Mühendisliği Penceresinden Görünümü. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 30(2), 183-189.en_US
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/344
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TVRrNE5Ea3dNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://mmf.cu.edu.tr/cu/dergi/sayilaren_US
dc.description.abstractİnovasyon; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Bir ülkenin rekabet gücü, ülke endüstrilerinin yenilik ve gelişim yeteneğine, dolayısıyla inovasyona verdiği öneme bağlıdır. İnovatif organizasyonları olmayan toplumların gelişimleri sınırlı olup, bu toplumlar geri kalmaya ve yoksulluğa mahkûmdurlar. Ekonominin en can alıcı sektörü olan, başka bir deyişle de tüm sektörleri beraberinde tetiklediği için "Lokomotif Sektör" olarak adlandırılan inşaat sektörü, inovasyondan en hızlı etkilenmesi gereken sektörlerden birisidir. Her ne kadar diğer endüstriler inovasyonun önemi hakkında bir konsensüs oluşturmuş olsa da, inşaat sektörü inovasyonda ve inovasyon yönetiminde birleşmekte isteksizdir. Sektör bu yüzden sürekli olarak yenilikçi olmamak ve tutucu olmakla suçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk inşaat sektöründe inovasyonun inşaat mühendisliği bazında yeterli düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediğini, sektörün en çok hangi alanlarda inovatif uygulamalara ihtiyaç duyduğunu araştırmak, ayrıca sektör özelinde nelerin inovatif kapasiteyi artırabileceğini, inovasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörleri ve inovasyon konusundaki AR-GE çalışmaları için sorumluluk alması gereken kurum ve kuruluşları tespit etmektir.en_US
dc.description.abstractInnovation is the implementation of new or significantly modified products (goods or services) or processes, new marketing method or the new organizationa l methods in business practices, workplace organization or external relations. The competitiveness of a country depends on the innovation and development capabilities of the country's industry hence to the importance given to innovation. While the development of non-innovative countries is limited, these countries are destined to remain poor and under-developed. The most crucial sector of the economy, which is called "the locomotive sector", in other words, triggering all the other sectors, the construction sector is one of the sectors to be affected by the rapid innovation. Although in other industries consensuses about the importance of innovation have been reached, the construction industry is reluctant to agree about innovation and innovation management. Because of that, the construction industry is accused of not being consistently innovative and of being conservative. The aims of this study are; to determine that in Turkish construction sector, the adequacy of innovation from civil engineering perspective; to find out which construction areas that need most of innovative practices and what can improve the innovative capacity; to learn about the factors that adversely affect innovation and; to identify the institutions and organizations which should take responsibility for innovation R & D activities.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectİnovatifen_US
dc.subjectTürkiye İnşaat Endüstrisien_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectChangeen_US
dc.subjectInnovativeen_US
dc.subjectTurkish Construction Industryen_US
dc.titleTürkiye inşaat endüstrisindeki inovasyon düzeyinin inşaat mühendisliği penceresinden görünümüen_US
dc.title.alternativeThe wiew of innovation level of Turkey' construction industry from civil engineering windowen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalÇukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architectureen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage183en_US
dc.identifier.endpage189en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.isteauthorGenç, Olcay
dc.contributor.isteauthorBozkurt, Ayça
dc.contributor.isteauthorCoşkun, Hilmi
dc.contributor.isteauthorErdiş, Ercan
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record