Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Abdullah
dc.date.accessioned03.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-03T12:14:20Z
dc.date.available03.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-03T12:14:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationOzkan, A. (2017). Antakya-Cilvegözü karayolu etrafındaki tarım arazilerinde ve bitkilerdeki ağır metal kirliliği. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(3), 9-18.en_US
dc.identifier.issn1019-1011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12508/368
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/journal/detail/TWpBeE9UQXdNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://mmf.cu.edu.tr/cu/dergi/sayilaren_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Hatay İline bağlı Antakya-Cilvegözü uluslararası karayolu çevresindeki tarım arazilerinin ve bu arazilerde yetişen bitkilerin trafık ve tarımsal faaliyet kaynaklı ağır metal kirliliğini belirlemek, toprak ve bitkideki ağır metal miktarının karayoluna olan uzaklığı ile olası değişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Karayolunun trafık yoğunluğu dikkate alınarak farklı örnekleme noktası belirlenmiştir. Karayolunun belirlenen her bir örnekleme noktasının sağ ve sol tarafından yola 25, 100, 500 ve lkm uzaklıktan, 0-30 cm derinlikten toprak (N=64) ve alman topraklarda yetiştirilen bitki (N=12) örnekleri alınmıştır. Alınan topraklardaki ağır metaller dietilen triamin pentaasetik asit (DTPA), bitkilerde ise yaş yakma yöntemiyle ekstrakte edilmiştir ve ölçümler indüktif olarak eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonucunda toprak örneklerinde; Pb 0,130-0,780 mg/kg, Cd 0-0,265 mg/kg, Ni 0,370-3,97 mg/kg, Cr 0-0,120 mg/kg, Co 0--l,83 mg/kg, Al 0-0,700 mg/kg, Fe l,45-22,8 mg/kg, Cu 0,385-5,43 mg/kg, Mn 1,96-27 mg/kg Zn 0-4,26 mg/kg ve bitki örneklerinde Pb 0-0,155 mg/kg, Cd 0-0,105 mg/kg, Ni 0,100- 3,53 mg/kg, Cr 0,0 mg/kg, Co 0,0 mg/kg, Al 0,0 mg/kg, Fe 5,60-25,0 mg/kg, Cu 0,121-4,48 mg/kg, Mn 2,35-15,4 mg/kg, Zn 0,554-6,75 mg/kg aralığında bulunmuştur. Yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen toprak numunelerine ait veriler Türkiye ve Dünyada toprakta müsaade edilen ağır metal sınır değerleri ile karşılaştırıldığmda; toprakta ağır metal birikiminin kabul edilebilir sınır değeri aşmadığı görülmüştür. Bitki örneklerine ait veriler incelendiğinde ağır metal birikiminin olduğu tespit edilmiştir, ancak Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) bitkilerde müsaade ettiği ağır metal sınır değerleri ile karşılaştırıldığında ağır metal birikiminin kabul edilebilir sınır değeri aşmamış olduğu görülmüştür. Ayrıca mesafeye bağlı olarak karayolundan uzaklaştıkça bitki ve topraktaki ağır metal seviyelerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu durum toprakta ve de bitkide mevcut olan ağır metallerin karayolu kaynaklı olabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine heavy metal pollution of the agricultural lands and the plants growing in these lands around Antakya-Cilvegözü international highway in Hatay province based on traffic and agricultural activities and also to reveal possible changes of the heavy metal amount in soil and plants with distance to highway. different sampling points are determined considering traffic intensity of the road. Soil (N=64) and plant (N=12) samples are taken from 0-30 cm depth and 25, 100, 500 In away from both right and left side of the particular sampling points of the highway. Heavy metals in the soil are extracted with diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) while wet burning method is applied for heavy metal extraction from plants. Measurements are made with lnductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) instrument. According to the analyses, the result of soils Pb 0.130-0.780 mg/kg, Cd 0-0.265 mg/kg, Ni 0.370-397 mg/kg, Cr 0—0.120 mg/kg, Co 0-1.83 mg/kg, Al 0-0.700 mg/kg, Fe 1.45-22.8 mg/kg, Cu 0.385-5.43 mg/kg, Mn 1.96-27 mg/kg Zn 0-4.26 mg/kg and the result of plants Pb 0-0.155 mg/kg, Cd 0—0.105 mg/kg, Ni 0.100-3.53 mg/kg, Cr 0.0 mg/kg, Co 0.0 mg/kg, Al 0.0 mg/kg, Fe 5.60-25.0 mg/kg, Cu 0.121-4.48 mg/kg, Mn 2.35-15.4 mg/kg, Zn 0.554-6.75 mg/kg were found. Results of the study shows that datas obtained from soil samples are within the permissible range compared to heavy metal limitations both in Turkey and the World. Heavy metal accumulation is observed in plant samples. However, compared to World Health Organization (WHO) and United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) limitations, it is seen that heavy metal accumulation is within the permissible range. Additionally, it is revealed that heavy metal concentration in soil and plants is decreasing depending on the distance away from highway. This shows that the heavy metal present in soil and plants should be originating from highway.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToprak Kirliliğien_US
dc.subjectAğır Metalen_US
dc.subjectDTPA Yöntemien_US
dc.subjectICP-OESen_US
dc.subjectSoil Pollutionen_US
dc.subjectHeavy Metalen_US
dc.subjectDTPA methoden_US
dc.titleAntakya-Cilvegözü karayolu etrafındaki tarım arazilerinde ve bitkilerdeki ağır metal kirliliğien_US
dc.title.alternativeHeavy metal pollution in agricultural lands and plants around Antakya– Cilvegözü highwayen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.journalÇukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architectureen_US
dc.contributor.departmentMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.isteauthorÖzkan, Abdullah
dc.relation.indexTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record